Poglejmo si nekaj primerov in idej kdaj, kje in kako uporabiti strip ali animacijo pri pouku matematike.

Primer rabe linearne algebre za iskanje identitete Supermana:

Primer rabe stripa za ponazoritev korenjenja:

Strip, animacijo ali matematični video lahko uporabimo v poljubnem delu učne ure, kot motivacijo ali za popestritev panoja, plakata, v spletni učilnici, na spletni strani šole ipd. Na slikah 3 in 4 je primer rabe stripa pri razlagi novega matematičnega pojma.

Primer rabe stripa kot vira podatkov:

Na sliki 5 vidimo primer rabe stripa, kjer mora učenec še pred reševanjem ubesediti nalogo in šele nato razmišljati o možnih poteh reševanja. V spletu lahko najdemo veliko komičnih stripov iz zgodovine matematike, kjer imajo glavno vlogo slavni starogrški matematiki in filozofi.


Kratek zgodovinski pregled iskanja aproksimacij števila pi

Matematične stripe znajo v tujini celo tržiti. Obstaja zanimiva razlaga nastanka aproksimacij števila  s stripom, ki jo kupimo natisnjeno na  »matematični« majici ali skodelici. Ideja za delo v razredu: učenci lahko izdelajo majice, kjer imajo na eni strani v stripu zastavljeno matematično nalogo, na drugi strani pa rešitev. Zabavno poučne matematične stripe znamo narediti tudi Slovenci; primer Slika 2. Kdo ve, morda bi se celo priljubljenost matematike rahlo povečala, če bi občasno oblekli takšno majico. Moje prepričanje je, da z zmanjševanjem odpora do matematike obratno sorazmerno raste nivo znanja matematike.Stripe lahko uporabimo na učnih listih (primer slike 3, 7, 8, 9), kjer morajo učenci na podlagi slike ubesediti zgodbo, dopolniti prazne oblačke, razmišljati o potrebnih, zadostnih in odvečnih podatkih. Ko se učenec prvič sreča z nalogo v obliki stripa, ga ta običajno sicer pritegne, vendar hkrati tudi malo zmede. Dodano vrednost vidim v tem, da učence zgodba oz. naloga začne zanimati. Začnejo postavljati vprašanja sošolcem, učitelju, zahtevajo dodatna pojasnila, želijo izvedeti, če razmišljajo pravilno.

Stripi, animacije in videi nam omogočajo lažji prikaz življenjske problemske situacije, ki jo lahko z matematičnim znanjem rešimo na različne načine. Slika 9 predstavlja problemsko situacijo, kjer morajo učenci razmišljati o možnih rešitvah, jih predstaviti, primerjati in komentirati, katera bi po njihovem mnenju bila najpravičnejša.Zelo priročno je, da si pripravimo situacijske slike brez oblačkov, ki jih nato dodamo v urejevalniku besedil. V tem primeru lahko isto postavitev »igralcev« uporabimo tudi v kateri drugi nalogi. Zamenjati je potrebno le besedilo v oblačkih. Če delamo z oblački v  urejevalniku besedil, se izognemo tudi morebitnim težavam s šumniki, posebnimi matematičnimi simboli in zapisi (npr. ulomki, koreni ipd.). Izdelamo lahko naloge, ki jih lahko uporabimo pri različnih matematičnih vsebinah. Primer: nalogo iz slike 10 lahko učencem zastavimo, ko obravnavamo odstotke ali razmerja.

Izdelamo lahko tudi stripe, kjer so v oblačkih že zapisani odgovori, učenec pa mora zastaviti ustrezno vprašanje. S tem spodbudimo učenčevo ustvarjalnost, saj si mora sam izmisliti nalogo in pri tem paziti na razmerje med potrebnimi in nepotrebnimi podatki v besedilu, ter da bodo le ti zadostili podani rešitvi.

Naslednja možnost je, da učencem razdelimo stripe s praznimi besedilnimi oblački, ki jih morajo dopolniti z matematično vsebino na izbrano temo. Ker je raba spletnih orodij za izdelavo stripov in animacij preprosta in hitro osvojljiva, lahko učenci izdelajo celotno gradivo tudi samostojno ali v skupini. V kolikor vsak svoj izdelek objavi v spletni učilnici ali natisnjenega na panoju v matematični učilnici, lahko učenci med seboj primerjajo in vrednotijo izdelke, zapišejo komentarje, predlagajo izboljšave, drug drugemu v obliki stripa zastavljajo naloge… Izdelava takšnih gradiv lahko poteka v šoli ali doma. Lahko pa medpredmetno izdelujemo izobraževalne stripe, animacije in video montaže v okviru kakšnega tehniškega dneva ali pri delu z nadarjenimi. Kot vidimo, je možnosti rabe veliko.

 

 

Primer nedokončanega stripa – navodilo za učence: vpiši v oblačke, tako da bo nastal matematično rešljiv problem


Izdelava matematičnega stripa s spletnim ordjem – generatorjem stripa

V spletu imamo vsak dan več spletnih orodij, ki jih lahko uporabimo za izdelavo stripov ali predlog z oblački. Naj jih nekaj omenimo – zagotovo pa to niso vsa, ki obstajajo:

Takšna spletne orodja nam omogočajo široko izbiro različnih figur, oseb, predmetov in kreiranje življenjskih ali popolnoma domišljijskih situacij, ki jih lahko na poljuben način uporabimo v razredu. Vsa lahko uporabljamo na podoben način, tako da, ko se naučimo uporabljati enega, bomo znali uporabljati tudi vsa ostala.

V večini primerov se je potrebno registrirati in ustvariti uporabniško ime in geslo, nekatere pa lahko uporabljamo brez prijave (slika 11). Ponekod deluje tudi prijava preko Facebook, YouTube ali Google računa. Nekatere omogočajo zahtevnejšo rabo, ki pa je plačljiva. Vendar za naše poterbe zadostuje vse kar je brezplačno dostopno.